Dictionary
Free translations at odge.info - the free English-German online dictionary - now containing more than 420,000 entries.
We found 12119 entries starting with g. Results 5600 to 5800:

German English
geschlummert slumbered
geschlungen slung
geschlurft shuffled
geschlurft scuffed
geschlüpft slipped
geschlängelt wormed
geschmachtet languished
Geschmack finden an to take a fancy to
Geschmack geben to flavor (Am.)
Geschmack geben to flavour (Br.)
Geschmack {m} flavor (Am.)
Geschmack {m} flavouring (Br.)
Geschmack {m} savor (Am.)
Geschmack {m} smack
Geschmack {m} taste
Geschmack {m} tastefulness
Geschmack {m} gusto
Geschmack {m} flavour
Geschmack {m} flavour (Br.)
Geschmack {m} flavoring (Am.)
Geschmack {m} savour (Br.)
geschmacklich flavorful (Am.)
geschmacklich flavourful (Br.)
geschmacklos tasteless
geschmacklos flavorless (Am.)
geschmacklos cheesy
geschmacklos chintzy
geschmacklos unflavored (Am.)
geschmacklos flavourless
geschmacklos in bad taste
geschmacklos inelegant
geschmacklos inelegantly
geschmacklos tastelessly
geschmacklos flat
geschmacklos flavourless (Br.)
geschmacklos unfavoured (Br.)
geschmacklos in poor taste
geschmacklos distasteful
Geschmacklosigkeit {f} cheesiness
Geschmacklosigkeit {f} insipidity
Geschmacklosigkeit {f} tastelessness
Geschmacklosigkeiten {pl} insipidness
Geschmacks... gustatory
Geschmacksache {f} matter of taste
Geschmacksrichtung {f} flavor (Am.)
Geschmacksrichtung {f} flavour (Br.)
Geschmackssinn {m} sense of taste
Geschmacksüberempfindlichkeit {f} (Hypergeusie) gustatory hypersensitivity
Geschmacksüberempfindlichkeit {f} (Hypergeusie) hypersensitivity to gustatory perception
Geschmacksüberempfindlichkeit {f} (Hypergeusie) hypersensitivity to taste
geschmackvoll tasteful
geschmackvoll tastefully
geschmackvolle tastefully
geschmackvollen tasteful
geschmackvollere more tasteful
geschmackvolles tastily
geschmackvollste most tasteful
geschmatzt smacked
geschmeckt tasted
geschmeckt smacked
geschmeichelt flattered
geschmeichelt coaxed
Geschmeide {n} jewellery
geschmeidig lissome
geschmeidig lissomely
geschmeidig lithe
geschmeidig lithely
geschmeidig sleek
geschmeidig ductile
geschmeidig flexible
geschmeidig supple
geschmeidig (Körper) slinky
geschmeidige lithely
geschmeidigen lithesome
Geschmeidigkeit {f} lissomeness
Geschmeidigkeit {f} litheness
Geschmeidigkeit {f} malleability
Geschmeidigkeit {f} pliableness
Geschmeidigkeit {f} suppleness
Geschmeidigkeit {f} malleableness
geschmerzt ached
geschmettert dashed
geschmiedeter Stahl {m} forged steel
geschmiedetes Rad forged wheel
geschmiedetes Stahlblech {n} forged steel plate
geschmiegt nestled to
geschmiert lubricated
geschmiert smeared
geschmissen thrown
geschmollt sulked
geschmollt pouted
geschmolzen melted
geschmolzen liquefied
geschmolzen molten
geschmolzen liquified (spv.)
geschmolzener Stahl {m} molten steel
geschmort braised
geschmort stewed
geschmort [-special_topic_gastr.-] pot roasted [-special_topic_gastr.-]
geschmuggelt smuggled
geschmunzelt smiled
geschmutzt got dirty
geschmückt blazoned
geschmückt decorated
geschmückt robed
Geschmäcker {pl} tastes
geschmäht abused
geschmälert narrowed
geschnallt strapped
geschnappt collard
geschnappt nabbed
geschnarcht snored
geschnattert chattered
geschnattert cackled
geschnaubt snorted
geschneidert tailored
geschneit snowed
Geschnetzelte {n} meat cut into stripes
Geschnetzeltes meat cut into stripes
geschneuzt [alt] blown
geschnibbelt whittled
geschniegelt dressed up
geschniegelt und gebügelt smug
geschniegelt und gebügelt spick and span
geschnippelt snipped
geschnippt snipped
geschnittener Stein cameo
geschnitzt carved
geschnitzt graven
geschnorrt cadged
geschnupft taken snuff
geschnuppert snuffled
geschnurrt purred
Geschnüffel {n} (ugs.) sniffling
Geschnüffel {n} (ugs.) sniffing
Geschnüffel {n} (ugs., Ausspionieren) snooping (around)
geschnüffelt sniffed
geschnüffelt snooped
geschnürt laced
geschnürt corseted
geschnäuzt blown
geschnörkelt made flourishes
geschoben shoved
geschoben shuffled
geschockt shocked
gescholten chid
gescholten chidden
geschont spared
Geschoss {n} missile
Geschoss {n} projectile
Geschoss {n} floor
Geschoss {n} (Projektil) bullet
Geschossboden {m} bullet bottom
Geschosse {pl} missiles
Geschosse {pl} projectiles
Geschosse {pl} [-special_topic_archi.-] floors (of multistorey building) [-special_topic_archi.-]
geschossen shot
Geschossenergie {f} bullet energy
geschossenes Wild battue
Geschossfall {m} bullet drop
Geschossfalle {f} (Gewehrgranate) [-special_topic_mil.-] bullet trap [-special_topic_mil.-]
Geschossfang {m} bullet trap
Geschossfett {n} bullet lubricant
Geschossführung {f} bearing surface
Geschossgießform {f} bullet mould
Geschosshülle {f} body of projectile
Geschosslegierung {f} bullet metal
Geschossmantel {m} bullet jacket
Geschossmantel {m} projectile jacket
Geschosspendel {n} ballistic pendulum
Geschoß {n} (österr.) (Projektil) bullet
Geschoßgießform {f} bullet mold
Geschoßmantel {m} bullet case
geschraubt screwed
Geschrei und Gezeter hue and cry
Geschrei {n} clamor (Am.)
Geschrei {n} clamour (Br.)
Geschrei {n} hue
Geschrei {n} vociferation
geschrieben edited
geschrieben prewritten
geschrieben typed
geschrieben written
geschrieben wrote
geschriebene Verfassung {f} [-special_topic_jur.-] paper constitution [-special_topic_jur.-]
geschrieen cried
geschrieen screamed
geschrieen screeched
geschrieen shouted
geschrieen shrilled
geschrieen squalled
geschrieen yelled
geschrien vociferated
geschrien whooped
geschritten treaded
geschritten trodden
geschrumpft shrinked
geschrumpft shrivelled
geschrumpft shrunk
geschrumpft shrunken


back forward

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61


Search the dictionary


Insert special characters:
All German entries
All English Entries
Home
Enter new word
English-German Dictionary Deutsch-Englisch Wörterbuch
If you want to link to this site, simply use the following URL:
http://odge.info/german/g/5600.html

No © - it's GPL! Read our Imprint / License information.